چگونه با استفاده از يك گونيا و پرگار، يك پنج ضلعي محاط در دايره رسم نمائيم؟ 
---------------------------------------- 
نويسنده : احسان حاجي اسماعيلي 
با استفاده از كتاب رسم فني عمومي 
لطفا در هنگام مطالعه جواب شكلي هم براي درك بهتر مسئله ترسيم نماييد 
---------------------------------------- 
ابتدا به وسيله گونيا دو خط عمود بر هم رسم مي نماييم و نقطه همرسي آنها را o ميناميم. سپس به كمك پرگار دايره محاطي پنج ضلعي را به مركز o ترسيم مي كنيم و براي دو نقطه مجاور تقاطع دايره و خطوط (بطور دلخواه) نام هاي p و q و براي نقطه تقاطه مقابل به p نام s را انتخاب مي نمايئم. حال دايره اي به مركز p و شعاع دايره اوليه (يعني op) مي كشيم. نقاط تقاطع اين دايره را به هم متصل مي كنيم. خط بوجود آمده خط افقي اوليه (پاره خط op) را قطع مي كند. اين نقطه را r مي ناميم. دايره اي به مركز r و شعاع rq ترسيم مي كنيم. اين دايره پاره خط os را در نقطه t قطع مي كند. پاره خط qt يك ضلع مثلث است. مي توانيم دهانه پرگار را به اندازه اين طول باز نموده و يك دايره با مركزيت نقطه اي بر روي محيط دايره رسم كنيم. از نقطه تقاطع اين دايره با دايره محاطي اوليه دايره اي جديد به همان شعاع رسم كنيم و اين كار را آن قدر ادامه دهيم تا به نقطه اوليه برسيم. پنج نقطه بدست آمده، پنج راس مثلث هستند. مي توانيم با متصل كردن اين نقاط، پنج ضلعي را تكميل نمائيم. 
---------------------------------------- 
نظرات خود را در قسمت "نظر بدهيد" بيان نمائيد.
+ نوشته شده در چهارشنبه بیست و سوم آبان ۱۳۸۶ساعت 14:50 توسط احسان حاجي اسماعيلي |

 

Powered by WebGozar

Subscribe to Derakhtha
Powered by tech.groups.yahoo.com
Subscribe to Gearbox_SUT
Powered by tech.groups.yahoo.com